Escapees handelsbetingelser

1. Bestilling hos Escapee

1.1 Når du, som Køber, afgiver en ordre til Escapee indgår Køber en aftale med Sælger:

Escapee
Møllestræde 3A
3400 Hillerød
CVR: 35117369

1.1.1 Når Køber indgår aftale med Sælger, accepterer Køber samtidig disse handelsbetingelser, som denne bedes læse grundigt igennem, inden der bestilles oplevelser.

1.2 Aftalen indgås på dansk.

1.2.1 En ordre er først gennemført, når Sælger har afsendt en bookingbekræftelse med et bookingnummer til Køber.

1.2.2 Det er Købers ansvar at tjekke, om bookingbekræftelsen – aktivitet, deltagerantal, dato og tidspunkt – er i overensstemmelse med det bestilte. Hvis dette ikke er tilfældet skal Køber hurtigst muligt – og senest 24 timer efter modtaget bookingbekræftelse – rette henvendelse til Sælger skriftligt på info@escapee.dk.

1.2.3 Sælger har ikke ansvaret for deltageres medbragte ejendele. Opbevaring af ejendele sker altid på eget ansvar og Sælger kan ikke gøres erstatningspligtig for deltageres medbragte ejendele uanset årsag.

1.2.4 Sælger hæfter aldrig for eventuelle økonomiske omkostninger, som Køber måtte have i forbindelse med arrangementet hos Sælger, som inkluderer, men er ikke begrænset til, transportomkostninger, restaurantreservationer etc.

Vi glæder os til at se jer, og oplever utroligt sjældent problemer. Vi ønsker dog, at alle gæster får en stor oplevelse, og beder derfor følgende spilleregler bliver fulgt.

1.3.1 Vores oplevelser er designet til at bruge samarbejde, kommunikation og kreativitet.

1.3.2 Det er forbudt at bruge fysisk styrke til gennemførsel af spillet, fx ved at tvinge døre eller åbne låse.

1.3.3 Det er forbudt at medbringe værktøj eller hjælpemidler ind i spillerummene.

1.3.4 Det er forbudt uden foregående aftale at medbringe kamera, telefon eller på anden vis tage billeder, optage film eller på anden måde gengive dele af spillene i ESCAPE ROOM.

1.3.5 Vores områder er et røgfrit område. Rygere henvises til fortovsområdet udenfor.

1.3.6 Der er adgang forbudt for dyr i vores locations uden foregående aftale.

1.3.7 Deltagere skal følge instruktioner og anvisninger fra Escapees personale.

1.3.8 Escapee kan afvise gæster, hvis de ikke følger stedets spilleregler, handler groft forsømmeligt, modsætter sig personalets anvisninger, er kraftigt berusede, udviser ubehagelig adfærd eller er til gene for personale og øvrige gæster, eller efter personalets skøn medfører forhøjet fare for personer eller inventar. Bortvisning kan være af enkelte individer eller hele gruppen og giver ikke ret til refusion eller ombytning, uanset årsag. Ved grov forsætlighed vil der blive rejst erstatningskrav.

1.3.9 Det er alene vores personales skøn, om reglerne beskrevet i punkt 1.3.1 – 1.3.10 efterfølges.

1.3.10 Køber er ansvarlig for at alle deltagere følger spillereglerne, og hæfter for hærværk eller groft uansvarlige skader forårsaget af deltagere (dvs. skade forvoldt med vilje, så som, men ikke begrænset til at kaste ting hård i jorden, knække ting med vilje osv.).

2. Gyldighed

2.1 Sælger gør opmærksom på, at en booking først er endeligt gældende, når Sælger har fremsendt bookingbekræftelse herpå. Booking af oplevelser mv. er alene gyldig til den dato og tid, som står på bookingbekræftelsen.

2.2 Sælger forbeholder sig retten til at bede Køber om at fremvise gyldig bookingbekræftelse ved fremmøde.

2.3 Gavekort er gyldige i 1 år fra datoen for udstedelse.

3. Levering

3.1 Når køb af oplevelse og/eller gavekort er bekræftet af Sælger via hjemmesiden, bliver bookingbekræftelsen og/eller gavekort sendt pr. e-mail til Køber. Gavekort kan ikke ombyttes til kontanter eller refunderes.

4. Gavekort

4.1 Såfremt Købers gavekort bortkommer, kan ny rekvireres ved personlig henvendelse hos Sælger på info@escapee.dk. Det er dog et krav, at Køber kan forevise gyldig billedlegitimation samt give korrekte oplysninger om hvilket telefonnummer og hvilken e-mailadresse, der er opgivet ved køb.

4.2 Gavekort kan ikke ombyttes til kontanter.

4.3 Gavekort er kun gyldige til køb af billetter direkte på hjemmesiden til vores fysiske oplevelser og kan altså ikke bruges til at købe andre oplevelser (online mv.). Gavekort kan ikke benyttes ved bestilling af større arrangementer over email.

5. Priser og betaling

5.1 Alle priser på hjemmesiden er vist i danske kroner incl. moms. Priser i fremsendte tilbud kan være angivet ekskl. moms til virksomheder.

5.2 De priser, der fremgår på www.escapee.dk er gældende på købstidspunktet. Sælger forbeholder sig retten til at ændre priser, men det påvirker naturligvis ikke billetter, som er købt inden ændringstidspunktet.

5.3 De oplyste priser på hjemmesiden er ikke gældende ved større arrangementer. Der fremsendes særskilt tilbud på et sådant arrangement.

5.3 Den samlede pris, Køber accepterer, når denne sender en ordre, er det beløb, Sælger vil trække på det angivne betalingskort, når bookingen er bekræftet.

5.4 På www.escapee.dk kan Køber betale med følgende betalingskort: Visa/Dankort og Mastercard.

5.4.1 Transaktionsgebyrer oplyses inden køb og overstiger ikke de af Nets fastsatte takster.

5.4.2 Når Køber afgiver en ordre, vil det anvendte betalingskort blive autoriseret. Hvis kortet ikke bliver autoriseret, vil Køber modtage en besked på skærmen om, at autorisationen mislykkedes, og derefter blive bedt om at vælge en anden betalingsmåde.

5.4.1 Der gælder fuld forudbetaling på ordrer foretaget på Sælgers hjemmeside www.escapee.dk.

5.5 Foretager Køber en ordre telefonisk eller pr. mail gennem Sælgers Bookingafdeling opkræves Køber det fulde beløb første bankdag efter ordreafgivelse.

5.6 Ved betaling med faktura opkræves Køber et faktureringsgebyr på 60 kr. pr. faktura. Køber bliver faktureret ved ordreaftivelse med betalingsfrist førstkommende bankdag.

5.7 Ved for sen betaling forbeholder Sælger sig retten til at annullere aftalen og udbyde billetterne til offentlig salg.

6. Afbestilling og fortrydelsesret

6.1. Nedenstående betingelser for fortrydelsesret er formuleret i overensstemmelse med Forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2 nr. 12. Udtrykket ”fritidstilbud” i § 18, stk. 2, nr. 12, omfatter ifølge det bagvedliggende EU-direktiv bl.a. reservationer til kulturelle begivenheder, såsom koncerter og teater. Det betyder, at Escapee, som Sælger af kulturelle live-begivenheder, ikke er forpligtet til at give fortrydelsesret. Alligevel vil Sælger meget gerne imødekomme vores gæster og har derfor formuleret følgende rammer for fortrydelsesret.

6.2 Afbestilling er, når Køber helt eller delvist foretager afbestilling eller lignende ændring af de aftalte ydelser. Det er ikke muligt at afbestille et bestilt arrangement eller bestilte billetter.

7. Ændring i afviklingstid og eller afviklingsdato

7.1 Det er ikke muligt at ændre i afviklingstid, oplevelse eller afviklingsdato efter ordreafgivelse. Alle bestillinger er bindende og kan ikke fortrydes.

8. Ændringer i deltagerantal

8.1 Deltagerantallet kan ikke nedjusteres når Køber har afgivet sin ordre og modtaget sin bookingbekræftelse.

8.2 Køber kan opjustere deltagerantallet op til oplevelsens/arrangementets maksimalt tilladte deltagerantal. Betaling for ekstra deltagere sker med MobilePay ved ankomst.
Ved større arrangementer efterfaktureres der for ekstra fremmødte deltagere.

8.2.1 Opjustering i deltagerantallet er begrænset af de gældende deltagerbegrænsninger på Sælgers forskellige produkter.

9. Ændring eller annullering af ordre fra Sælgers side

9.1 Uden at være forpligtet til at betale erstatning eller i øvrigt dække Købers omkostninger, er Sælger berettiget til at annullere et køb i følgende situationer:
hvis der er sket en utilsigtet fejl på www.escapee.dk, som f.eks. en betalingsfejl.
hvis Køber ikke har betalt rettidigt eller Købers betalingsoplysninger ikke kan verificeres eller ikke er korrekte.
hvis Sælger har mistanke om, at en ordre er afgivet i ond tro eller i relation til ulovlige aktiviteter

9.2 Sælger kan annullere en bestilling, hvis vi skønner det nødvendigt, fx ved defekt i oplevelsen, sygdom, oversvømmelse, brand. m.fl. I et sådan tilfælde har Køber ret til flytning af reservationen eller annullering og refusion. Annullering og refusion angår alene de dele af reservationen, der ikke kan opfyldes, og ikke evt. samtidigt liggende reservationer af andre rum eller aktiviteter. Der gives ikke erstatning udover refusion.

9.2.1 Sælger er forpligtet til at underrette Køber hurtigst mulig i tilfælde af ovenstående omstændighed.

9.2.2 Punkt 9.2 er begrænset til annullering som følge af interne omstændigheder hos Sælger. Læs om ændring eller annullering ved udefrakommende omstændigheder i punkt 14, 15 og 16.

10. Reklamation

10.1 Reklamation skal ske skriftligt og være Sælger i hænde senest 8 dage efter afviklingsdatoen. Henvendelse skal ske skriftligt på info@escapee.dk, hvor alle henvendelser vil blive besvaret indenfor 5 hverdage.

11. Tvister

11.1 Enhver tvist, der involverer køb hos Escapee er underlagt dansk ret og de danske domstole, medmindre præceptiv lovgivning tilsiger andet.

12. Markedsføring

12.1 Sælger er berettiget til at optage gæster på referencelister til brug i henhold til markedsføring. Samtykke hertil gives ved accept af handelsbetingelserne. Købers samtykke hertil kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftligt meddelelse herom til Sælger.

13. Behandlingen af dine personoplysninger

13.1 Sælger respekterer Køber privatliv og behandler naturligvis personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
13.2 Sælger deler oplysninger med bookingfirmaet Bookeo, som varetager bookingsystemet for Escapee. Lige så deles oplysninger med firmaet Buzzshot som står for holdfoto management hos Escapee. Endelig deles oplysninger med Escapees kreditkorthåndtør Stripe og Mailchimp i det tilfælde hvor Køber tilmelder sig marketingsmails.

14 Forbehold

14.1 Sælger tager følgende forbehold:
Forbehold for fejl i priser samt for udsolgte varer og arrangementer.
Forbehold for trykfejl og/eller systemfejl genereret af bookingsystemet.
Forbehold for at afvise holdet/enkelte deltagere hvis Escapees medarbejdere vurderer, at deltagerne er synligt berusede.
Forbehold for at afvise holdet/enkelte deltagere hvis Escapees medarbejdere vurderer, at deltagerne ikke følger medarbejdernes retningslinjer eller er til fare for dem selv eller andre, eller har en adfærd som skaber et utrygt miljø for Escapees medarbejdere eller andre på vores locations.
Forbehold for at afvise holdet/enkelte deltagere eller forkorte spiltid hvis deltagerne møder op senere end 15 minutter før spilstart.
Forbehold for at afvise holdet/enkelte deltagere hvis deres deltagelse i arrangementet er i strid med myndighedernes løbende håndtering af COVID-19 som eksempelvis, men ikke begrænset til, krav om fremvisning af coronapas.

14.2 Det er udelukkende op til Escapees medarbejdere at foretage vurdering af ovenstående. Bortvisning af deltagere eller forkortning af spil pga. af ovenstående vil ikke modtage kompensation.

15 Umulighed

15.1 Umulighed, i juridisk sammenhæng, er en betegnelse for de tilfælde, hvor en forpligtelse ikke kan gennemføres, fx som følge af retlige forbud eller praktisk umulighed.

15.1.1 Købers ret til økonomisk refundering af den købte ydelse hos Sælger bortfalder, hvis Sælger ikke kan gennemføre det mellem parterne (Køber og Sælger) aftalte arrangement som følge af umulighed. Umulighed inkluderer, men er ikke begrænset til, det forhold, at arrangementet ikke kan gennemføres på en lokation.
Umulighed inkluderer også, men er ikke begrænset til, det forhold, at arrangementet ikke sundhedsmæssigt kan forsvares eller ikke lovligt kan afholdes som følge af COVID-19.

15.1.2 Sælger er forpligtet til at underrette Køber hurtigst muligt i tilfælde af umulighed som beskrevet i punkt 16.1 og punkt 16.1.1.

15.1.3 Sælger vil tilbyde Køber en ny afviklingsdato eller et andet arrangement i tilfælde af umulighed som beskrevet i punkt 16.1 og punkt 16.1.1.

16 Force Majeure

16.1 Force Majeure defineres i den juridiske ordbog som en »[…] udefrakommende omstændighed, som det på forhånd er klart, at mennesker ikke kan afværge […].«.

16.1.1 Købers ret til økonomisk refundering af den købte ydelse hos Sælger bortfalder, hvis Sælger ikke kan gennemføre det mellem parterne (Køber og Sælger) aftalte arrangement som følge af Force Majeure, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, oversvømmelser, brand, krig, terror, strømafbrydelser, sygdoms-, epidemi- eller pandemiudbrud.

16.1.2 Sælger er forpligtet til at underrette Køber hurtigst muligt i tilfælde af Force Majeure.

16.1.3 Sælger vil forsøge, men er ikke forpligtet til, at tildele Køber en ny afviklingsdato eller et andet arrangement.